Skip to main content

Over CLAIRE

Clean Air For Everyone

CLAIRE ontwikkelt praktisch toepasbare kennis over de effectiviteit van verschillende systemen om te ventileren en binnenlucht te reinigen. Eigenschappen van luchtreinigers en ventilatiesystemen worden onderzocht, terwijl aerosolen (kleine deeltjes in de lucht) en (infectieuze) virussen in de lucht worden gemeten. Naast de bouwkundige, technologische, en virologische aspecten, worden ook de haalbaarheid (wat is er mogelijk en bruikbaar) en acceptatie (waartoe is men bereid en welke wensen zijn er) van de benodigde aanpassingen onderzocht. 

Deze publiek-private samenwerking levert een wetenschappelijke basis op om ventilatiesystemen en luchtreinigingsapparatuur tijdens verschillende interventiescenario’s te evalueren. Het inzetten en valideren van effectieve aanpassingen die voor de gebruiker bruikbaar en wenselijk  zijn is van groot belang voor de Nederlandse samenleving. Bij toekomstige SARS-CoV-2 varianten. Als voorbereiding op toekomstige pandemieën. Bij uitbraken van griep en andere “gebruikelijke” infectieziekten. En mogelijks zelfs als voorzorgsmaatregel tegen astma en andere allergieën.

Het onderzoek in CLAIRE wordt uitgevoerd door een consortium van 17 organisaties. De samenstelling van het consortium weerspiegelt de onderscheidende, praktijkgerichte aanpak van CLAIRE. Naast universiteiten en onderzoeksinstituten neemt een fors aantal innovatieve bedrijven deel aan het onderzoek. En ook brancheverenigingen zijn vertegenwoordigd, om te zorgen dat de aanpak en uitkomsten van CLAIRE nuttig en relevant zijn voor de organisaties voor wie ze uiteindelijk zijn bedoeld.

Met de 17 partners is niet het hele verhaal van CLAIRE verteld. Het onderzoek zou niet mogelijk zijn zonder de belangeloze medewerking van een groot aantal scholen en instellingen voor ouderenzorg. Zij helpen het onderzoek onder andere door pilotlocaties voor metingen en interventies beschikbaar te stellen en door input te leveren voor kwalitatief onderzoek.

Contact

Meer weten over ons CLAIRE-project? In contact komen met onderzoekers van de partnerorganisaties? Aandacht vragen voor uw eigen onderzoekswerk? Aarzel niet om ons een e-mail te sturen!

Funding

Het project CLAIRE wordt mede mogelijk gemaakt door Health~Holland, Topsector Life Sciences & Health, via het Private-Public Partnership (PPP) Allowance Programma. Health~Holland, Topsector Life Sciences & Health is een van de tien topsectoren.

Health~Holland staat voor de Topsector Life Sciences & Health. Een van tien topsectoren die door het Ministerie van Economische Zaken in het leven zijn geroepen om Nederlandse innovatiekracht te bundelen voor een substantiële bijdrage aan wereldwijde maatschappelijke uitdagingen.

De centrale missie van Health~Holland is om ervoor te zorgen dat in 2040 elke Nederlandse burger tenminste vijf jaar langer in goede gezondheid leeft. Ook moeten tegen die tijd de gezondheidsverschillen tussen mensen met een hoge en lage sociaaleconomische positie met 30% zijn afgenomen. Meer mensen beter en langer gezond, met andere woorden.

Om die missie te verwezenlijken stimuleert, faciliteert en financiert Health~Holland verschillende vormen van publiek-private samenwerkingen; samenwerkingen tussen wetenschap, overheden, bedrijfsleven en het maatschappelijk middenveld.

Het PPP Allowance programma is speciaal bedoeld voor onderzoeksprojecten waarin onderzoeksinstellingen, bedrijven en zorgorganisaties samenwerken aan het verwezenlijken van innovatieve ideeën.

Het totale onderzoeksbudget van CLAIRE bedraagt ongeveer € 4,3 miljoen. Health~Holland draagt hieraan € 2,7 miljoen bij. De rest van het budget bestaat uit in-kind bijdragen van de onderzoekpartners.

Voor meer informatie over Health~Holland ga naar health-holland.com

Partners

Universiteiten en onderzoeksinstituten

Het project CLAIRE brengt vier vooraanstaande Nederlandse kennisinstituten samen in een interdisciplinair consortium. De Universiteit Utrecht, TNO, de Technische Universiteit Eindhoven en de Universiteit Leiden hebben alle hun sporen verdiend in onderzoek en innovatie tijdens de COVID-19 pandemie en brengen een breed scala aan voor het onderzoek noodzakelijke kennis en invalshoeken mee. Deze betreffen onder andere dieptekennis over prestaties en prestatiemetingen van ventilatiesystemen en luchtreinigers; sampling en infectiviteit van virussen en andere biologische agentia; modelleren van deeltjesgedrag met computational fluid dynamics; risicomodellering; en psychologische modellen om drijfveren voor acceptatie en toepassing van innovaties op te sporen en beter te begrijpen.

 • Universiteit Utrecht – Instituut voor Risk Assessment Sciences
  Het IRAS van de Universiteit Utrecht treedt op als penvoerder van het project en geeft leiding aan de werkpakketten 5 en 6 over blootstelling aan biologische agentia.  De inbreng van de Universiteit Utrecht combineert kennis over virustransmissie, zoönosen, One Health en risicoanalyse.

 • TNO – Onderzoeksgroep Buildings and Energy Systems (BES)
  Het Zorgbouwteam van de onderzoeksgroep BES brengt kennis in over ventilatiesystemen en aerogeen deeltjesgedrag. TNO geeft leiding aan de werkpakketten 2 (over Luchtstromingen in ruimten) en 8 (Disseminatie).

 • Technische Universiteit Eindhoven – faculteit Built Environment
  De Technische Universiteit Eindhoven is binnen de onderzoekstroom Luchtstromingen in ruimten verantwoordelijk voor twee werkpakketten. Werkpakket 3, over luchtreinigers; en werkpakket 4, over CFD-berekeningen.

 • Universiteit Leiden – Instituut Psychologie
  Het Instituut Psychologie verzorgt de sociaalwetenschappelijke inbreng in het consortium en geeft leiding aan de onderzoekstroom over acceptatie en toepassing van interventies (werkpakket 7).

Innovatieve bedrijven

CLAIRE is een onderzoeksproject met de ambitie om praktisch toepasbare kennis te ontwikkelen die aantoonbaar verschil kan maken in de kwaliteit en veiligheid van het binnenklimaat, door ventilatie, luchtreiniging of een combinatie van beide. Daarom zijn partijen uit het bedrijfsleven als partner bij het onderzoek betrokken. Stuk voor stuk zijn het innovatieve MKB-bedrijven die zich specialiseren in de ontwikkeling van, installatie en onderhoud van hoogwaardige technologieën voor beheersing en verbetering van de luchtkwaliteit. De bedrijven stellen apparatuur beschikbaar voor onderzoek op pilotlocaties, leveren mankracht om die apparatuur te installeren, geven feedback op de aanpak en tussenresultaten van het onderzoek en helpen bij de verspreiding van informatie over de projectresultaten.

 • Euromate
  Euromate heeft ruim 45 jaar ervaring in hoogwaardige luchtreiniging en luchtzuivering. Het bedrijf is wereldwijd actief, met verkooppunten en/of officiële vertegenwoordigers in meer dan 55 landen.

 • PlasmaMade
  PlasmaMade is sinds 2013 op de markt actief en specialiseert zich in innovatieve filtersystemen voor de zuivering van binnenlucht. De systemen werken met recirculatie van lucht om de behoefte aan verwarming en/of koeling te beperken.

 • Dolphin Global Trade Holding b.v.
  Sinds de oprichting in 2016 houdt Dolphin Air zich bezig met de ontwikkeling en toepassing van technologieën voor schone en gezonde lucht in de werkomgeving. Luchtreinigers zijn een belangrijk onderdeel van het oplossingenpakket.

 • Ultrasun International b.v.
  Ultrasun International specialiseert zich in toepassingen voor UV-lampen. Recente innovatieactiviteiten van het bedrijf richten zich op het potentieel van toepassing van UV voor het onschadelijk maken van virusdeeltjes.

 • Noa Air b.v.
  Noa Air b.v., gevestigd in Oudewater, specialiseert zich in de ontwikkeling van luchtreinigers met HEPA-filtratie, al dan niet in combinatie met ionisatie van deeltjes.

 • Fellowes Benelux
  Fellowes Benelux heeft een lange staat van dienst (106 jaar) in kwalitatief hoogstaande producten voor de werkplek. Luchtreinigers vormen onderdeel van het portfolio en zijn een belangrijke focus voor productinnovatie.

 • Trox Nederland b.v.
  Trox Nederland specialiseert zich in ontwikkeling, productie en verkoop van componenten, toepassingen en systemen voor binnenklimaat en ventilatie. Innovatie en integrale oplossingen op gebouwniveau zijn kernbegrippen in de bedrijfsfilosofie.

 • WOLF Energiesystemen b.v.
  WOLF Energiesystemen b.v. biedt warmtepompen en ventilatiesystemen. Het bedrijf richt zich specifiek op het ontwikkelen van oplossingen voor een gezond en comfortabel binnenklimaat in de woonomgeving.

 • JAGA Konvektco Nederland b.v.
  JAGA Konvektco Nederland b.v. ontwikkelt nieuwe ecologische oplossingen voor koeling, ventilatie en verwarming. Het hoofddoel: een gezond en fris binnenklimaat, zonder schade voor het buitenklimaat.

 • Trotec C.V.
  Trotec biedt een breed spectrum aan technologieën en apparatuur op het gebied van onder andere bevochtiging, klimaatbeheersing en gezond binnenklimaat. Innovatie in luchtreinigingstechnologieën is een speerpunt van de bedrijfsstrategie.

 • VFA Solutions B.V.
  VFA Solutions, opgericht in 2007 als een spin-off van de Technische Universiteit Delft (TU Delft), is een expert op het gebied van binnenluchtkwaliteit en filtratietechnologieën en richt zich daarom op luchreiniging en desinfectie van gevaarlijke luchtverontreinigingen zoals: fijne deeltjes, bacteriën, virussen, sporen, schimmels en meer.
 • Habitat Solutions B.V.
  Habitat Solutions, actief sinds 2006, levert, installeert en onderhoudt innovatieve luchtreinigings-en luchthygiënesystemen die zich hebben gespecialiseerd op het gebied van efficiency, geluid en laag energieverbruik. Het bedrijf is gevestigd in Ridderkerk en actief in de Benelux en Duitsland. 
Brancheverenigingen

Een innovatie, hoe goed en wetenschappelijk onderbouwd ook, kan alleen succesvol zijn als ze aansluit bij de behoeften van eindgebruikers én als die eindgebruikers vertrouwen hebben in de innovatie. Dat geldt voor innovatieve producten, maar zeker ook voor meet- en validatiemethoden die bedrijven gebruiken om de prestaties van hun systemen vast te stellen. De brancheverenigingen die onderdeel uitmaken van het CLAIRE-consortium spelen een cruciale rol om die basisvoorwaarden voor elkaar te krijgen. Niet alleen helpen ze bij de verspreiding van (tussen)resultaten van het project, ook assisteren ze bij het in beeld brengen van de zienswijzen van hun leden en bemiddelen ze bij het vinden van pilotlocaties voor onderzoek.

De in het CLAIRE-consortium vertegenwoordigde brancheverenigingen zijn ActiZ, Binnenklimaat Nederland en de Stichting Binnenklimaattechniek. Daarnaast is er regelmatig contact met Kenniscentrum Ruimte-OK, de onafhankelijke, uitvoerende kennisorganisatie voor scholen en gemeenten op het gebied van de financiering en huisvesting van onderwijs.

 • Binnenklimaat Nederland
  Binnenklimaat Nederland vertegenwoordigt fabrikanten, leveranciers en dienstverlenende organisaties van luchttechnische apparaten. Binnenklimaat Nederland mobiliseert en enthousiasmeert haar achterban voor het CLAIRE-project.

 • ActiZ
  ActiZ is de branchevereniging van circa 400 zorgorganisaties in de zorg aan kwetsbare ouderen en chronisch zieken. ActiZ helpt om te zorgen dat de resultaten van het project aansluiten bij de behoeften van de leden, mobiliseert leden voor onderzoekspilots en helpt bij de verspreiding van resultaten.

 • Stichting Binnenklimaattechniek
  Stichting Binnenklimaattechniek is een kennisplatform gericht op professionals in de utiliteitssector. Het platform biedt toegang tot informatie en tools om energiezuinige gebouwen te creëren, waarbij een gezond binnenklimaat centraal staat.

Andere programma’s en projecten

CLAIRE is niet alleen op de wereld, maar onderhoudt contacten en wisselt kennis en ervaringen uit met andere onderzoeksprogramma’s en onderzoeksprojecten op het gebied van SARS-CoV-2, aerogene transmissie en pandemische paraatheid. Op deze pagina vindt u informatie over een aantal van deze programma’s, in binnen- en buitenland.
MIST

Since the global impact of COVID-19, we have become acutely aware of the risks related to airborne diseases. Virologists, epidemiologists, fluid mechanics experts, and engineers are collaborating in the MIST (Mitigation Strategies for Airborne Infection Control) program to deepen our understanding and prevent the transmission of airborne viruses, infectious diseases and harmful agents, with a particular focus on addressing COVID-19 (SARS-CoV-2). The project has been granted substantial funding of € 4.339.987,00 from the NWO (Dutch Research Council) for the next five years, reflecting the importance of this research. The MIST brought together a diverse range of expertise, including fluid dynamics, physics, molecular biology, medicine, and engineering, and partnerships with 28 companies. The project aims to develop mitigation strategies for controlling airborne infections. To achieve this goal, the following steps will be taken:

 1. i) Advancing fundamental knowledge on virus infectivity, the spread of airborne droplets, and the effectiveness of ventilation.
 2. ii) Developing mitigation technologies and evaluating methodologies to determine their efficacy.

iii) Disseminating program outputs through publicly available recommendations and policy guidelines.

The outcomes of this research will be translated into practical recommendations for implementing measures in the most efficient, cost-effective, and sustainable manner across various environments, including homes, hospitals, schools, and public transportation.

For more information and updates, please visit https://mist-project.nl/.

P3Venti

P3Venti is een driejarig onderzoekprogramma, gefinancierd door het Ministerie van VWS en gecoördineerd door TNO. P3Venti richt zich op het ontwikkelen en beschikbaar maken van praktisch toepasbare kennis voor beleid en besluitvorming door overheid, in de zorg en in andere sectoren die voor de volksgezondheid van belang zijn. Een tweede belangrijke taak van P3Venti is het bouwen aan een hoogwaardig, maar laagdrempelig kennisnetwerk van wetenschappers, gebruikersgroepen en beleidsmakers. Zo’n netwerk helpt om nieuwe inzichten te delen en onderzoek ten behoeve van pandemische paraatheid te coördineren en integreren.

p3venti | Home

PDPC

Het Pandemic & Disaster Preparedness Centre (PDPC) is een samenwerkingsverband van het Erasmus Medical Centre, de Erasmus Universiteit en de TU Delft. De partners in het PDPC willen met samenwerking in vernieuwend onderzoek eraan bijdragen dat onze maatschappij weerbaarder wordt tegen bedreigingen zoals virussen, maar ook bijvoorbeeld stijgende temperaturen. Die integrale blik is belangrijk: de groeiende dreiging door nieuwe virussen, bijvoorbeeld, komt niet zomaar uit de lucht vallen, maar is onder andere gerelateerd aan klimaatverandering en overbevolking. De onderzoekagenda van het PDPC is dan ook breed.

Opening van het Pandemic & Disaster Preparedness Center – Amazing Erasmus MC

E3 (Finland)

E3 staat voor Excellence in Pandemic Response and Enterprise Solutions. Het project is een samenwerkingsverband tussen 7 kennisinstituten en 22 innovatieve bedrijven. In co-creatie werken die aan effectieve oplossingen voor virusbescherming en pandemische paraatheid. Het project is in volle gang en loopt nog tot medio 2024. Het onderzoek is onverdeeld in drie aandachtsgebieden: Smart Modular Healthcare, Smart Office en Dynamic Interaction of People and Indoor Environment.

Home | E3 Pandemic Response